Bez kategorii

Ustawa implementująca Dyrektywę ATAD2 z podpisem Prezydenta

W dniu 22 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
.

Struktury lub transakcje hybrydowe

Kluczowym celem wprowadzanych regulacji jest przeciwdziałanie sytuacji podwójnego odliczenia kosztów lub odliczenia kosztów bez rozpoznania przychodów w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Podatnikowi w określonych przypadkach nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów płatności podlegającej podwójnemu odliczeniu, tj. odliczeniu od podstawy opodatkowania w więcej niż jednej jurysdykcji podatkowej.

Podatnik nie będzie mógł również uwzględnić w określonych warunkach w kosztach uzyskania przychodów płatności podlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania w jednej jurysdykcji bez odpowiadającego mu ujęcia tej płatności w podstawie opodatkowania podatnika w innej jurysdykcji.

Podatnik będzie miał natomiast obowiązek wykazać w swoich przychodach uzyskane należności, nawet gdy są one wyłączone z przychodów przez inne przepisy ustawy o CIT.

Powyższe ograniczenia lub obowiązki będą miały zastosowanie w konkretnych okolicznościach wskazanych w nowych regulacjach i będą występować, jeżeli zostaną dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach tzw. uzgodnienia strukturalnego, wykorzystującego rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Powyższe regulacje mogą mieć praktyczne znaczenie np. w odniesieniu do podmiotów korzystających z finansowania grupowego, w tym w formie pożyczek, jeżeli pożyczkodawca pozyskałby środki służące udzieleniu pożyczki w ramach instrumentu hybrydowego.

Ustawa odnosi się również do regulacji dotyczących podwójnej rezydencji. Podatnikowi uznanemu przez polskie przepisy za polskiego rezydenta nie będzie przysługiwało prawo do uwzględnienia wydatków w kosztach uzyskania przychodu lub do pomniejszenia dochodów o straty w sytuacji, gdy te koszty lub straty:

podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których ten podatnik jest traktowany jako rezydent;
nie odpowiadają podwójnie wykazanemu dochodowi.

Ponadto gdy zagraniczny zakład polskiego rezydenta podatkowego nie będzie traktowany jako zagraniczny zakład przez państwo jego położenia (tzw. „pominięty stały zakład”), do przychodów podatnika będą zaliczane przychody, które byłyby przypisane do tej placówki, gdyby była ona traktowana jako zagraniczny zakład przez państwo jej położenia. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, jeśli obowiązek stosowania zwolnienia dochodów pominiętego zagranicznego zakładu wynikać będzie z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązującej między Polską a innym państwem spoza UE.

Procedury magazynu call-off stock

Procedura ta odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu (wysyłki) towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Wprowadzane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego. W efekcie tego typu transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0 proc.) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia.

Automatyczna wymiana informacji o schematach transgranicznych

Ustawa stanowi również dopełnienie transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822 poprzez poprawę wzorca informacji MDR-1 i MDR-3. Jest to konieczne, ponieważ dyrektywa zakłada automatyczną wymianę informacji o schematach podatkowych co wymaga, aby zawierały one identyczny zakres niezależnie od kraju (zgodnie
z Ustawą pierwsza wymiana ma nastąpić do dnia 31 października  2020 r.).

W związku z powyższym podatnicy będą zobowiązani ponownie zaraportować transgraniczne schematy podatkowe w celu uzupełnienia brakujących informacji. Promotorzy będą mieli czas do 31 lipca 2020 r., korzystający do 16 sierpnia 2020 r.,
a wspomagający do 31 sierpnia 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 r. numery NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym staną się nieważne.

Ustawa dopuszcza również możliwość podpisania MDR-3 zgodnie z zasadami reprezentacji osób  prawnych (obecnie MDR-3 podpisywany jest przez wszystkich członków zarządu). Nie dopuszczono jednak podpisywania MDR-3 przez pełnomocników.

Ustawa wprowadza również możliwość przedłużania terminów raportowania schematów podatkowych przez Ministra Finansów
w drodze rozporządzenia. Może to mieć związek z inicjatywą Komisji Europejskiej, aby odroczyć szereg obowiązków z dyrektywy w związku z pandemią koronawirusa.

Wejście w życie

Co do zasady Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., przy czym przepisy dotyczące struktur hybrydowych wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Termin implementacji dyrektywy ATAD2 minął 31 grudnia 2019 r.

(Zródło: KPMG)