Bez kategorii

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Trudny czas pandemii koronawirusa i związanych z nim ograniczeń społeczno-gospodarczych wpłynął negatywnie na sytuacje finansową wielu polskich przedsiębiorstw, a tym samym na ogólny stan polskiej gospodarki. Nie może dziwić zatem dążenie polskiego rządu do jak najszerszego ograniczenia niepożądanych działań. Jednym z przejawów takiego dążenia było przyspieszenie prac nad ustawą o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Założenia ustawy

Na podstawie pierwszych artykułów ustawy stwierdzić należy, iż projekt aktu prawnego zakłada warunki, tryb i formy udzielenia pomocy publicznej, której przedmiotem ma być:

  • Ratowanie przedsiębiorstw w formie krótkookresowych pożyczek (do 6 miesięcy), których wysokość będzie zależała od indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący średnie przedsiębiorstwo będzie miał możliwość starania się o dodatkową pożyczkę, która przedłuży czas spłaty zobowiązań do 18 miesięcy,
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, zakładające pomoc na okres 18 miesięcy. I tym razem wysokość pomocy będzie uzależniona od indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie udzielane tym przedsiębiorcom, którzy mają możliwość samodzielnego dokonania restrukturyzacji przedsiębiorstwa, lecz brakuje im w tym celu środków finansowych. Warto zaznaczyć, iż z tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego będą mogły skorzystać jedynie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw, która zakłada pomoc dla przedsiębiorców gotowych do restrukturyzacji, niezdolnych jednak do jej przeprowadzenia. Istotnym będzie tutaj opracowanie przez przedsiębiorcę planu restrukturyzacji, którego finansowanie będzie właściwym przedmiotem tego rodzaju pomocy.

Projekt zakłada, iż wsparcie będzie udzielane przez Agencje Rozwoju Przemysłu poprzez obowiązki przekazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jakie warunki musi spełnić starający się o pomoc przedsiębiorca?

Pomoc, przyznawana na pisemny wniosek, może zostać skierowana do przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 141 ust.2 ustawy prawo restrukturyzacyjne:

  • podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku w przedmiocie restrukturyzacji
  • nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla czy w sektorze finansowym
  • nie prowadzi działalności na rynku, w którym występuje bądź może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja
  • nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej bądź pod takiego przedsiębiorcę nie podlega z wyjątkami określonymi w ustawie
  • niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy prawo upadłościowe

Dodatkowo, na podstawie art. 4 projektu ustawy należy zaznaczyć, iż pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości runku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie, a także jeżeli przedsiębiorca spełni warunki zawarte w art. 5 ust. 1.

Podsumowanie

Rozpatrując założenia projektu niniejszego aktu prawnego nie sposób nie wspomnieć o zapisie ograniczającym wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa do wysokości 400 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przedsiębiorstwo skorzysta z pomocy. Warto również zaznaczyć, iż ustawowa pomoc będzie niezależna od innych uruchomionych instrumentów, dlatego też przedsiębiorca będzie mógł choćby skorzystać zarówno z rozwiązań ustawy o udzielaniu pomocy publicznej, a także założeń tarcz antykryzysowych.

Aktualnie projekt ustawy został w czerwcu uchwalony przez Senat wraz z zaproponowanymi przez tę izbę poprawkami. Pomoc będzie mogła być udzielana do końca 2021 roku.