Bez kategorii

Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych

A. Franczak, Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych [w:] A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Skarga pauliańska jest instytucją prawa cywilnego służącą ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Pomimo wieloletniej tradycji instytucji skargi pauliańskiej zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie występują wątpliwości dotyczące możliwości skutecznego wniesienia powództwa pauliańskiego przez organ podatkowy działający w imieniu Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem w projekcie ustawy – Ordynacja podatkowa wniesionym do Sejmu w dniu 4.06.2019 r. przewidziano regulacje, zgodnie z którymi bieg terminu przedawnienia poboru nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku wystąpienia do sądu powszechnego na podstawie art. 527 k.c. Celem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalności zastosowania instytucji skargi pauliańskiej do ochrony należności podatkowych.