Bez kategorii

ZMIANIE ULEGNĄ ZASADY PRZEKSZTAŁCANIA, ŁĄCZENIA I PODZIAŁU TRANSGRANICZNYCH SPÓŁEK

Sejm przyjął ustawę nowelizującą kodeks spółek handlowych. Celem nowelizacji jest implementacja do polskiego prawa dyrektywy (UE) 2019/2121 zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. 

W związku z powyższym planowane w najbliższym czasie procesy przekształceń, łączeń i podziału spółek powinny być skonsultowane z ekspertem, pod kątem szczegółowej analizy prawno-podatkowej.

Efektem nowelizacji będę w szczególności nowe zasady dotyczące transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek. W ustawie nowelizującej przewidziane zostały  nowe rodzaje reorganizacji spółek (tj. uproszczone połączenie oraz podział przez wyodrębnienie), które pozwolą na istotne uproszczenia proceduralne. Stosowanie nowych rodzajów reorganizacji spółek, nie tylko w wymiarze transgranicznym, ale i krajowym, jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy ma zwiększyć elastyczność prowadzenia działalności gospodarczej. Celowi temu służy również umożliwienie spółce komandytowo – akcyjnej przejmowania spółek, które działają na rynku unijnym, w drodze połączenia transgranicznego oraz przyznanie jej zdolności do podziału.

W odniesieniu do podziałów transgranicznych dyrektywa 2019/2121 przewiduje dodatkowo zasadę solidarnej odpowiedzialności, w sytuacji gdy roszczenie wierzyciela spółki podlegającej podziałowi nie zostanie zaspokojone przez spółkę, której przydzielone jest zobowiązanie.

Ponadto ustawa nowelizująca zawiera przepisy ochronne dotyczące podmiotów, których interesy mogłyby zostać naruszone w wyniku transgranicznego przekształcenia, podziału lub połączenia spółki. Wprowadzone zostaną m.in. takie rozwiązania jak:

  • możliwość zabezpieczenia roszczeń wierzycieli;
  • obowiązek sporządzenia sprawozdania dla wspólników i pracowników;
  • możliwość zgłoszenia uwag do planów przekształceń, połączeń, podziałów transgranicznych przez pracowników, wierzycieli, wspólników;
  • prawo żądania przez wspólników mniejszościowych odkupu ich udziałów lub akcji.

Podkreślić należy także, że w odniesieniu do wspólników mniejszościowych środki ochronne, w przypadku wszystkich operacji transgranicznych, polegają między innymi na:

–   zapewnieniu możliwości składania uwag przez wspólników do planu danej operacji transgranicznej;

–   zapewnieniu sporządzenia sprawozdania dla wspólników, określającego skutki danej operacji transgranicznej dla wspólników;

–   zapewnieniu, co najmniej wspólnikom głosującym przeciwko dokonywaniu danej operacji transgranicznej, prawa wyjścia ze spółki i otrzymania wynagrodzenia za udziały lub akcje o wartości równej wartości ich udziałów lub akcji;

–   zapewnieniu oszacowania tego wynagrodzenia przez niezależnego biegłego;

–   zapewnieniu możliwości zakwestionowania przez wspólników adekwatności tego wynagrodzenia przed właściwym organem administracyjnym lub sądowym.

Dodatkowo, w przypadku podziałów i połączeń transgranicznych, dyrektywa 2019/2121 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia wspólnikom prawa zakwestionowania stosunku wymiany udziałów lub akcji przed właściwym organem lub podmiotem upoważnionym na mocy prawa krajowego.

Źródło: druk sejmowy 3191 oraz www.gov.pl