Bez kategorii

ZMIANY W ZAKRESIE EGZEKUCJI Z WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA

Prezydent 13 marca podpisał ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej ZUS będzie mógł ściągać zobowiązania nie tylko z wynagrodzenia pracownika, ale także m.in. z okresowych świadczeń pieniężnych w tym świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych im przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także przez rok od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Zgodnie z art.  1a pkt 17 obecnie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (u.p.e.a.). przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej w celu usprawnienia egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę zaproponowano zmianę definicji wynagrodzenia zawartą w art. 1a pkt 17 u.p.e.a. oraz dodanie § 3a w art. 9 u.p.e.a., określającego zakres ochrony tego świadczenia.

Zmiana polega na ujęciu w definicji wynagrodzenia również świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm.).

Art. 9 § 1 u.p.e.a. stanowi, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w Kodeksie pracy. W związku z tym, że w definicji wynagrodzenia ujęto również świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę, które podlegają ochronie w innym zakresie niż wynagrodzenie za pracę, dodano w art. 9 § 3a u.p.e.a. Zgodnie z nowym przepisem świadczenia te będą potrącane w zakresie określonym przepisami o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.) − analogicznie jak w przepisie art. 10 § 3 u.p.e.a. Dodawany przepis art. 9 § 3a u.p.e.a. ma na celu uniknięcie wątpliwości w zakresie potrąceń ze świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zapewnienie tych samych zasad potrąceń niezależnie od tego, czy będzie wypłacał je pracodawca czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto zaproponowano uzupełnienie wprowadzenia do wyliczenia w art. 3a § 1 u.p.e.a. określającego warunki stosowania egzekucji administracyjnej poprzez dodanie, obok podatków wskazanych w zgłoszeniu celnym, również podatków wskazanych w rozliczeniu zamknięcia.

W art. 6 ust. 11 ustawy zaproponowano przepis intertemporalny dotyczący postępowań zabezpieczających prowadzonych na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Zasadą zatem będzie stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań zabezpieczających wszczętych na podstawie u.p.e.a. i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. W zakresie zabezpieczenia wyjątki od tej zasady będą takie same jak w egzekucji, tj. w zabezpieczeniu z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, wynagrodzenia za pracę, świadczenia pieniężnego przysługującego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę, ruchomości i nieruchomości, a także w razie śmierci zobowiązanego będącego przedsiębiorcą. Takie same zasady będą również stosowane do skargi na czynność zabezpieczającą, do zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego, protokołu zajęcia prawa majątkowego, protokołu zajęcia i odbioru ruchomości.

Źródło: Druk sejmowy 2952